Yat limanı mı AVM mi?

Tarih: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 18:19

Mersin Yat Limanı’nın (Marina), günümüzde yat limanı kimliğini kaybettiğini ve AVM’ye dönüştüğünü ileri süren Mimarlar Odası Mersin Şube Sekreteri Özcan Karadağ, Marina’daki yapılaşmanın hukuka ve mevzuata uygun olmadığını söyledi.

Haber-Gencay OLCAN

Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Yat Limanı (Marina) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu iptali/ilavesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Mimarlar Odası Hizmet Binasında yapılan toplantıda Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu adına bir konuşan Sekreter Üye Özcan Karadağ, 2011 yılında faaliyete geçen Mersin Yat Limanının, günümüzde yat limanı kimliğini kaybettiğini savundu. Yat Limanının, tüm yasa ve yönetmelikleri hiçe saydığını ileri süren Karadağ, “İçerisindeki süs havuzunda kayıkların yüzdüğü ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran dev bir alışveriş merkezine dönüşmüştür. Dolgu alanı ve marina yapma yönetmeliğine aykırı bir şekilde Marina AVM olarak binlerce metrekare inşaat alanı oluşturulmuş, yeni fonksiyon yüklemeleri, ek ticari ve eğlence birimleriyle özellikle belirli kapasitede taşıt trafiği için hesaplanan sahil yolunda içinden çıkılmaz trafik yüküyle, Adnan Menderes Bulvarı’nda trafiği durma noktasına getirmiştir” dedi.

 

“İLAVE PLAN NOTUYLA İLGİLİ İTİRAZLARIMIZI İLETMİŞ BULUNUYORUZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi kapsamında onaylanan ve Mersin Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde askıya çıkarılan “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi”nin askı süresinin tamamlandığını ifade eden Karadağ, “Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak ilave plan notuyla ilgili itirazlarımızı yasal süre içerisinde Mersin Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ‘ne iletmiş bulunuyoruz. Plan Notu değişikliğinin amacı, plan açıklama raporunda ‘T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 08.07.2013 tarih ve 10758 sayı ile onaylanan Mersin ili, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Yat Limanı İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin, T.C. Mersin 2.İdare Mahkemesi tarafından 13.01.2020 tarih 2018/956 Esas No, 2020/41 Karar No ile iptal edilmiştir. Hazırlanan plan notu değişikliği ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilerek, plan kademeleri arasında süreklilik ve bütünlük sağlanması amaçlanmıştır’ şeklinde tanımlanmıştır. Ancak dava konusu plan notu değişikliğinin iptal kararının gerekçeleri olan yapı yoğunluğu ve yapı yükseklik değerlerinin plan notu değişikliğinde aynı şekilde işlendiği tarafımızca tespit edilmiştir. Askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ilave plan notlarında Yat Limanında toplam E:0.10 en çok yapı yüksekliği en çok 6.50 m’yi (2 kat)  geçemez. Konaklama tesisi yapılması halinde bu tesislerin yükseklikleri en çok 6.50 m’yi (2 kat) ve emsali toplam emsalin yüzde 20’sini geçemez. Bu şekilde belirtilen ilave plan notunun hukuka ve mevzuata uygun olmadığı söz konusu dava sonucu ile kesinleşmiştir” diye konuştu.

 

“TRAFİK VE ERİŞİM KONUSU İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALMIŞTIR”

Söz konusu dava sonucunu ve gerekçesini açıklayan Karadağ, “Dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri ile Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekte olup, plan kademelenmesi ilkesi kapsamında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun bir yaklaşım benimsenmediği anlaşılan dava konusu plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı 'gerekçesiyle 13/01/2020 tarih ve E:2018/956, K:2020/41 sayılı karar ile hukuka aykırı bulunduğundan ve iptaline karar verildiğinden, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 05.10.2018/10.10.2018 tarih ve 2018/1 sayılı yapı ruhsatlarında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ilave plan notlarında ve plan açıklama raporunda Yat Limanının kuzeyini kapsayan alana ait, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.11.2016 tarihinde Onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi Fuar, Piknik, Eğlence, Park Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ve Açık Spor Tesisi Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yat limanın batısında ikinci taşıt girişi önerilmiştir. Bununla birlikte yat limanına karadan girecek yatlar ile mevcut trafiğin sıkışması önlenmiştir” şeklinde konuştu.

 

“YAT LİMANIMIZ AVM’YE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Belirtilen rapora göre Yat Limanının işlevini yerine getiremediğini ve yat limanına karadan girecek yatların trafiği sıkıştırdığı gerekçesinin gerçeği yansıtmadığının savunan Karadağ,  “Yat Limanımız yat limanı olmanın ötesinde ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran uluslararası ölçekte bir AVM’ye dönüşmüştür. Bu dönüşümün tek sebebi salt rant ve spekülatif amaçlı olan bu sürecin eseridir. Bu süreç sonunda yoğunluk artırımı ile birlikte oluşan trafik ve erişim konusu içinden çıkılmaz bir hal almışken, ek ticari ve eğlence birimleriyle bu sorun daha da büyümüştür. Kent parkımızın bölünerek spekülatif amaçlı ranta feda edilmesini istemiyor ve ikinci bir yolun açılmasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“209 BİN 817 METREKARELİK ARSA ALANIN NEYE GÖRE HESAPLANDIĞINI SORMUŞTUK”

Daha önceki süreçte Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak 16.05.2018 tarihinde yaptıkları tespitler ile Mersin kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade eden Karadağ, “Bu açıklamada özetle; ‘inşa edilmiş olan ticari alanlara yeni alanlar eklenerek ticari alanın arttırıldığı, inşaatı devam eden ek binalarla birlikte Marina’daki toplam inşaat alanının 14 bin 200 metrekare olması gerekirken, mevcut yapılaşmanın 21 bin 718 metrekare olduğunu tespit etmiştik. Ancak asıl ve daha büyük problem, arsa alanının 209 bin 817 metrekare olarak belirlenmiş olması ve projede yüzde 10’luk oranla 20 bin 981 metrekare inşaat izni verilmiş olmasıdır. Biz hesaplamalarımızda toplam arsa alanının 209 bin 817 metrekare olmadığını, Marina’nın toplam kara alanının 142 bin metrekare olduğunu, mendirekler dahil edilse dahi toplam kara alanının 185 bin metrekare olduğunu tespit etmiş ve Mersin Marina’da yapılan inşaat uygulaması için baz alınan 209 bin 817 metrekarelik arsa alanın neye göre hesaplandığını sormuştuk” dedi.

 

“HUKUKA VE MEVZUATA UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR”

Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün gelinen aşamada üzülerek görmekteyiz ki 2 yıl önce yaptığımız inşaat fazlasına dair tespitlerimiz, bakanlık tarafından da kabul edilmekte ve bu aykırılıkların yasal hale getirilmesi için bir çalışma yapılma çabası vardır. Kamu yararı yönünde objektif duruş göstermekle yükümlü odamız bu beyhude çabanın kamu yararı olmadığını bilmekte ve bu uygulamaya karşı gerekli çabaları sonuna kadar göstereceğimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi beyan ederiz. İnşaat fazlasına dair tespitlerimiz Mersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alması ile de onaylanmış oldu. Mersin 2. İdare Mahkemesi Yürütmeyi durdurma kararı gerekçesi ve sonucu şu şekilde; Mersin Yat Limanında yapılan tadilatlar ve ilave inşaatlar için verilen 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının ve ruhsatın dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılı işlemi ile onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli yat limanı imar planı plan notu değişikliğinin; hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, değişiklik öncesi onaylı yat limanına ait plan kararlarının sürekliliği ile sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozucu nitelikte olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. Söz konusu plan notu değişikliği yukarıda açıklanan gerekçe ile hukuka aykırı bulunduğundan, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının da hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

 

“MAHKEME KARARINI YERİNE GETİRMEK BAKANLIĞIN GÖREVİDİR”
Bu karar ile normalden fazla yapılaşma ve yönetmeliklere uymayan fazla alanların kaldırılması ve projenin kanun ve yönetmenliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini savunan Karadağ, “Bu konuda yetki, ruhsatı resen veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği için mahkeme kararını yerine getirmek de bakanlığın görevidir. İnfaz kararının bir an önce yerine getirilmesi sürecinin, çatı örgütümüz olan TMMOB bileşeni meslek odaları tarafından da takip edileceğinin bilinmesini isteriz. Tüm bu noktalar dikkate alındığında “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi” askıdaki haliyle hukuka ve mevzuata uygun olmadığı kesinleşmiştir. Açıklanan gerekçeler ışığında ilave plan notu değişikliğinin bu haliyle kabul edilebilir olmadığını belirtir, plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun hale gelecek şekilde yeniden hazırlanmasını odamız, kentimiz ve kamu yararı adına talep ederiz” diye sözlerini bitirdi.

 

 

 

 


Etiket: mersin, yatlimanı, marina, avm


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

 
 
  SOSYAL MEDYA
 
 
  GAZETEMİZ
 
 
 
  BASIN İLAN
 
 
  HAVA DURUMU
 
 
  FACEBOOK
 

 
 
 


 

Çukurova Gazetesi Mersin | Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukukovagazetesi.com © Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. Hakimiyet Gazetesi basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA