TIBBİ SARF MALZEME VE TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR


Tarih: 21 Kasım 2023 Salı 00:02

TIBBİ SARF MALZEME VE TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ERDEMLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

46 KALEM YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/1265595
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ -ERDEMLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:AKDENİZ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 70/A ERDEMLİ / MERSİN 33740 ERDEMLİ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası:3242414800 - 3242414819
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:46 KALEM YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:46 KALEM MUHTELİF SARF MALZEME VE TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Erdemli Devlet Hastanesi ilgili depolar.
ç) Süresi/teslim tarihi:İhale konusu malzemeler depoların siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişlere müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde sipariş teslimatı yapılacaktır. İhtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Erdemli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-) İstekliler teklif ettikleri ürünlerin Şartnamede numunesi istenmiş ise numune sunmak zorundadırlar. (teknik şartnamede numunesi istenmiş olan ürünün numunesini sunmayan ve o kaleme teklif veren istekli firmalar o kalemde değerlendirme dışı bırakılır)
2-) Ürünlerin fotoğrafları veya kataloğ veya numune bunlardan birini sunmak zorundalar. (ihalede)
3-)  Varsa yerli malı belgesi sunan istekli firmalar belgenin hangi kaleme ait olduğunu ihale sıra numarası ile beraber yazmalıdır.
4-) ürünlerin ait olduğu cihazın orjinal parçaları olmalıdır istekli firma bunu deneyecek ilgili birimin onayını aldıktan sonra uygunluk alacaktır. 
5-) Şartnamesinde künye numarası adı markası belirtilen cihazın orjinal kablo veya yedek parçası istenmiş ise istekli firmalar orjinal yedek parça (kablo) vermelidir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01935107


 

Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukurovagazetesi.com © Copyright 2019-2023 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. cukurovagazetesi.com basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA