KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR


Tarih: 13 Şubat 2024 Salı 00:04

KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR
BOZYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8 Cm’lik Kilitli Parke Taşı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/157361
1-İdarenin
a) Adı:BOZYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Merkez Mahallesi ATATÜRK BULVARI 16 33830 BOZYAZI/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası:3248513007 - 3248513430
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:8 Cm’lik Kilitli Parke Taşı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:19 400 M2 8 CM lik Kilitli Parke Taşı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Belediyemiz sınırları içerisinde, parke çalışması yapılacak yolların bulunduğu mahallelerde gösterilecek uygun yerlere teslimi yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 75 gün içinde iş tamamlanacaktır. İdare , Muayene Ve Kabul Komisyonunca Kabul Raporu Düzenlenmesinden İtibaren Yüklenicinin Yazılı Talebi Üzerine , Düzenlenen Hakediş İller Bankası Anonim Şirketi Müdürülüğüne Gönderilecek İller Bankası Anonim Şirketi Müdürülüğünce Hakkediş Bedeli Yükleniciye Ödenecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 2 iş günü içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bozyazı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler Teklif ettikleri ürüne ait TS 2824 EN 1338  belgesin  Tarih ve sayısını Yeterlilik bilgileri tablosuna yazacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü kilitli parke taşı temini benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01982454


 

Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukurovagazetesi.com © Copyright 2019-2024 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. cukurovagazetesi.com basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA