YENİCE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE SAHASINA BOYAMA VE KUMLAMA ÜNİTESİ İÇİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI YAPILMASI


Tarih: 16 Mayıs 2024 Perşembe 00:03

YENİCE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE SAHASINA BOYAMA VE KUMLAMA ÜNİTESİ İÇİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI YAPILMASI
TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA)
Yenice Lojistik Müdürlüğü Atölye Sahasına Boyama Ve Kumlama Ünitesi için Altyapı ve Üstyapı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/615568 
1-İdarenin
a) Adı:TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA)
b) Adresi:Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası:3224536914 - 3224575807
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Yenice Lojistik Müdürlüğü Atölye Sahasına Boyama Ve Kumlama Ünitesi için Altyapı ve Üstyapı Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı:8.607,05 m3 Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Mersin(Yenice Lojistik Müdürlüğü)
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan /ADANA4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) VI.GRUP : DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)     
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 48 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması 8,69% 16,14% 5
Zemin İyileştirme İçin Ocak Taşından Taş Dolgu Yapılması 7,52% 13,97% 5
Alttemel Tabakası ve Yaklaşım Dolgusu Yapılması 7,62% 14,14% 5
Demirsiz Beton Yapılması (C/16/20 hazır beton harcı ile) 1,61% 2,99% 2
Hendeklerin Betonla Kaplanması(Orta refüj ve yarma hendeği)(C30/37 Hazır beton harcı ile) 2,41% 4,47% 2
Demirli Beton Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) (Köprüler Hariç) - (Çimento Bedeli ve Nakliye Dahildir) 18,26% 33,91% 7
Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 7,4% 13,75% 5
Hasır Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 1,02% 1,89% 1
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) (Nakliye Dahil) 3,06% 5,69% 3
Demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması 0,5% 0,93% 1
Hat Sökülmesi 0,28% 0,52% 1
Balastaltı (Subbalast) Temini ve Serilmesi 1,75% 3,25% 2
Balast Temini ve Serilmesi 5,28% 9,81% 4
Hat Serilmesi ( S 49 Ray, B 58 Beton Travers ile ) 3,11% 5,77% 3
Demiryolları Üstyapısındaki Küçük Parçaların Değiştirilmesi(B Grubu Parçalar) 1,49% 2,76% 2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Aşağıda belirlenen kriterin “Var” seçilmesi halinde mi, “Yok” seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin “Var” veya “Yok” seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı) işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belge tutarı, teklif bedelinin %100 ünü sağlamasa bile VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı)(Demiryolunda altyapı ve üstyapı işlerini birlikte yapmış olmak koşulu ile) işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin/belgelerinin sunulmuş olması yeterlidir. Belge/belgeler sunulmaması halinde bu maddeden puan alınmaz: (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı) (altyapı-üstyapı)(Demiryolunda altyapı ve üstyapı işlerini birlikte yapmış olmak koşulu ile) işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesinin/belgelerinin sunulması durumunda 2 puan alınır.). VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı) iş deneyim belgesinden sadece altyapı veya sadece üstyapı iş deneyim belgesi sunanlar bu maddeden puan alamaz.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı) işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belge tutarı, teklif bedelinin %100 ünü sağlamasa bile VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı)(Demiryolunda altyapı ve üstyapı işlerini birlikte yapmış olmak koşulu ile) işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin/belgelerinin sunulmuş olması yeterlidir. Belge/belgeler sunulmaması halinde bu maddeden puan alınmaz: (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı) (altyapı-üstyapı)(Demiryolunda altyapı ve üstyapı işlerini birlikte yapmış olmak koşulu ile) işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesinin/belgelerinin sunulması durumunda 2 puan alınır.). VI. GRUP Demiryolu İşleri (altyapı-üstyapı) iş deneyim belgesinden sadece altyapı veya sadece üstyapı iş deneyim belgesi sunanlar bu maddeden puan alamaz. 2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı, 03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazetede; “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde (N) sınır değer katsayısı altyapı işlerinde 1,00 olarak belirlenmiştir.” hükmüne istinaden belirlenmiştir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031560


 

Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukurovagazetesi.com © Copyright 2019-2024 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. cukurovagazetesi.com basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA