GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE BULUNAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE LASTİK ALIM İŞİ
Tarih: 4 Nisan 2024 Perşembe 00:02
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE BULUNAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE LASTİK ALIM İŞİ
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan Araç Ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Lastik Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/387565
1-İdarenin
a) Adı:MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi No:55 AKDENİZ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası:3243370841 - 3243360277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan Araç Ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Lastik Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Toplam 30 Kalem (1888 Adet) Lastik Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Mersin İl Merkezinde bulunan MESKİ Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Ambarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici, istenilen ürünleri sözleşme imzalanmasına müteakip 60(altmış) takvim günü içerisinde teslim mahallinde mesai saatleri içerisinde teslim edecektir. Bu saatler dışında teslim edilecek ürünler teslim alınmayacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
-İsteklilerin teklif ettikleri lastik gurubuna karşılık gelen  TS 11374   ( Otomobil Lastikleri İçin) belgesini  veya bu belgeyi kapsayan  Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgelerinin aslı ya da noter tasdikli suretini beyan etmeleri zorunludur.
-İsteklilerin teklif ettikleri lastik gurubuna karşılık gelen  TS 11375   ( Kamyon – Otobüs – Minibüs lastikleri İçin) belgesini  veya bu belgeyi kapsayan  Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgelerinin aslı ya da  noter tasdikli suretini beyan etmeleri zorunludur.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı Açıklama
MENŞEİ AÇIKLAMA ÇİZELGESİ İsteklilerin, teklif edecekleri lastiklerin menşei’lerini belirtmek amacıyla ihale dokümanında yer alan ‘Menşei Açıklama Çizelgesini’ doldurarak teklifleriyle beraber beyan etmesi zorunludur. Teslim edilecek lastiklerin tamamı Türkiye veya ABD veya Avrupa Birliği üyesi ülkelere ait menşeili olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Etiket: ILN02012343

 
  GÜNCEL
 
 
  SOSYAL MEDYA

 
 
  GAZETEMİZ

 
  BASIN İLAN
 
 
  HAVA DURUMU
 

 
 
 


 

Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukurovagazetesi.com © Copyright 2019-2024 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. cukurovagazetesi.com basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA